Statut stowarzyszenia

Art. 1

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem osób prowadzących w różnych formach działalność w dziedzinie komunikacji marketingowej i korzystających z komunikacji marketingowej.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 roku, nr 20 poz. 104, z późn. zmianami). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3
  1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może tworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miastach wojewódzkich, terenowe jednostki organizacyjne – „Przedstawicielstwa”, na zasadach prawem i niniejszym Statutem przewidzianych.
  3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 4

Stowarzyszenie może używać nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu „IAA Poland. International Advertising Association”.

Art. 5

Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji o celach i formach działania zbieżnych z celami Stowarzyszenia. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Art. 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Art. 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.