Cel i formy działania

Art. 8

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju reklamy, podnoszenia standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie oraz rozszerzenia swobody komunikowania się producentów i konsumentów.

Art. 9

Do realizacji celów, określonych w art. 8, Stowarzyszenie:

 1. wszechstronnie propaguje metody i techniki stosowane w zakresie działalności reklamowej,
 2. ułatwia wymianę wiedzy, doświadczenia i pomysłów między poszczególnymi członkami Stowarzyszenia,
 3. reprezentuje interesy członków Stowarzyszenia oraz problemy będące przedmiotem działalności Stowarzyszenia wobec organów, instytucji i organizacji państwowych, gospodarczych i społecznych,
 4. opracowuje i uchwala kodeks, wzorowany na Międzynarodowym Kodeksie Postępowania w Dziedzinie Reklamy ustanowionym przez Międzynarodową Izbę Handlową,
 5. wspiera i inspiruje studia oraz analizy w celu zbadania nowych tendencji, możliwości, technik lub metod w dziedzinie reklamy i przekazu informacji,
 6. wspiera kształcenie i szkolenie w dziedzinie reklamy, przekazu informacji i w zakresie naukowych metod organizacji pracy,
 7. stanowi forum do współpracy między agencjami reklamowymi a środkami masowego przekazu oraz podmiotami dającymi reklamę,
 8. działa na rzecz budowania i utrzymywania prestiżu branży reklamowej oraz występuje w roli rzecznika przeciw bezpodstawnym atakom lub ograniczeniom reklamy,
 9. zapewnia porady w zakresie badań naukowych, międzynarodowych procedur i zwyczajów marketingowych oraz dominujących praktyk reklamowych,
 10. dąży do ustanowienia forum, gdzie reprezentanci agencji reklamowych, środków masowego przekazu i podmiotów dających reklamę mogliby spotkać się na neutralnym gruncie w celu zbadania wzajemnie interesujących ich problemów,
 11. występuje z inicjatywą powołania Sądu Arbitrażowego działającego przy Stowarzyszeniu i ustanawia procedurę działania tego Sądu,
 12. prowadzi działalność wydawniczą,
 13. wspiera inicjatywy, prace i badania podejmowane w dziedzinie reklamy,
 14. inicjuje, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe o charakterze społecznym,
 15. podejmuje inne formy działalności służące wszechstronnemu rozwojowi reklamy i statutowych celów Stowarzyszenia.
Art. 10
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
Art. 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Art. 12
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego Statutu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, lecz nie mogą być wybierani do jego władz.
Art. 13

Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia niezależnie od miejsca zamieszkania.

Art. 14

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Art. 15

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

Art. 16

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o członkostwo popartej przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 17

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, w drodze uchwały.

Art. 18

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowisk świadczących usługi reklamowe i korzystających z reklamy,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

Ponadto członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są regularnie opłacać składki, chyba że w szczególnych przypadkach uchwałą Zarządu z opłacania takich składek będą zwolnieni.

Art. 19

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz prawo wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 4. prawo korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 5. prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia jak i innych możliwości jakie stwarza swoim członkom.
Art. 20

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia mają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 21
 1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne z niniejszym Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani nadto są do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
Art. 22

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania kodeksu postępowania i systemu samoregulacji wewnątrz branży reklamowej uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Art. 23

Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w spór w dziedzinie reklamy mogą korzystać z Sądu Arbitrażowego, o którym mowa w art. 9 pkt 11 Statutu.

Art. 24

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:

 1. śmierci członka, z jej datą,
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce Zarządu,
 3. skreślenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu w następujących przypadkach:
  a) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
  b) nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) łamania kodeksu etycznego reklamy,
  d) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
  e) utraty warunków koniecznych dla członkostwa Stowarzyszenia, albo zaprzestania lub zawieszenia działalności w dziedzinie reklamy, 
  f) utraty prawa wykonywania działalności w dziedzinie reklamy,
  g) utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu, 
  h) uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu, wydanego przez Sąd Dyscyplinarny Stowarzyszenia.
Art. 25

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia wygasa na skutek:

 1. zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej Zarządowi, 
 2. pozbawienia członkostwa honorowego na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków lub prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego.
Art. 26

Od uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje w terminie 30 dni od doręczenia uchwały lub orzeczenia prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie, członek Stowarzyszenia, którego dotyczy uchwała o wykluczeniu pozbawiony jest prawa wykonywania uprawnień członkowskich określonych niniejszym Statutem.