Władze Stowarzyszenia

Art. 27

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Rada Nadzorcza,
  4. Sąd Dyscyplinarny.
Art. 28
  1. Zarząd, Rada Nadzorcza i Sąd Dyscyplinarny są wybierani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na kadencję dwuletnią.
  2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Rady Nadzorczej lub Sądu Dyscyplinarnego – w czasie trwania ich kadencji – uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja wybranych w tym trybie członków organu Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków tego organu.
Art. 29

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje we władzach Stowarzyszenia honorowo.

Art. 30

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem lub przeciw przyjęciu uchwały, decyduje głos oddany przez przewodniczącego obrad.