Zarząd

Art. 36

Zarząd składa się z 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zebranie.

Art. 37
 1. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych członków Zarządu. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów zostają wybrani członkami Zarządu.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd wybiera spośród swoich członków:
  1. Prezesa,
  2. jednego lub dwóch Wiceprezesów,
  3. Sekretarza,
  4. Skarbnika (w miarę potrzeb).
Art. 38
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały podejmowane są podczas posiedzeń zarządu w obecności co najmniej połowy jego członków, a także między posiedzeniami Zarządu w drodze głosowania za pomocą poczty elektronicznej. Dla ważności głosowania za pomocą poczty elektronicznej musi w nim wziąć udział co najmniej połowa członków Zarządu. Protokół z głosowania za pomocą poczty elektronicznej przedstawia się Zarządowi na najbliższym posiedzeniu.
 2. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane przez Zarząd uchwały są protokołowane.
Art. 39

Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

Art. 40

Oświadczenia woli, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Art. 41

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie preliminarzy budżetowych,
 5. zwołanie i przygotowanie Walnego Zebrania,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
 7. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego,
 8. powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych,
 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek terenowych – Przedstawicielstw.
Art. 42

Obowiązki i zadania Skarbnika określa regulamin Zarządu.