Rada Nadzorcza

Art. 43
  1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą również pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.  Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Art. 44

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. prowadzenie co najmniej raz do roku kompleksowej kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu.