Sąd Dyscyplinarny

Art. 45
 1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję, spoza członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 2. Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
  1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i kodeksu, o którym mowa w art. 9 pkt 4 niniejszego Statutu,
  2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków, wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
Art. 46
 1. Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:
  a) upomnienie,
  b) wykluczenie ze Stowarzyszenia,
  c) skierowanie do Walnego Zebrania wniosku o pozbawienie członka honorowego jego tytułu.
 2. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
Art. 47

Sąd Dyscyplinarny składa na każdym zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.