Przedstawicielstwa  IAA Polska. Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy

Art.48
 1. Na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Statutu, Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – zwane Przedstawicielstwami.
 2. Warunkiem koniecznym do utworzenia Przedstawicielstwa jest pisemny wniosek o powołanie Przedstawicielstwa, podpisany przez minimum 5 osób – członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o powołaniu Przedstawicielstwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. W uchwale powołującej Przedstawicielstwo Zarząd Stowarzyszenia określa jego siedzibę i teren działania oraz oznacza maksymalny termin do wyboru Zarządu Przedstawicielstwa przez Zebranie Członków Przedstawicielstwa.
 4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej powołania Przedstawicielstwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Przedstawicielstwa.
Art. 49
 1. Przedstawicielstwo nie posiada osobowości prawnej.
 2. Członkami Przedstawicielstwa mogą być jedynie członkowie Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Składki członków zwyczajnych, którzy są jednocześnie członkami Przedstawicielstw, stanowią przychód Stowarzyszenia. Składki członków wspierających, którzy są jednocześnie członkami Przedstawicielstw, stanowią przychód Stowarzyszenia do wysokości równej składce członka zwyczajnego, a w pozostałej części stanowią przychód Przedstawicielstwa i mogą być wykorzystana wyłącznie na cele działalności statutowej.
Art. 50
 1. Przedstawicielstwo realizuje cele Stowarzyszenia na terenie, na którym działa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. W tym zakresie Przedstawicielstwo poprzez swoje organy może podejmować decyzje pod warunkiem, iż są one zgodne z celami, dla których realizacji Stowarzyszenie zostało powołane oraz uchwałami i decyzjami podjętymi przez organy Stowarzyszenia.
 2. Władzami Przedstawicielstwa są:
  a) Zebranie Członków Przedstawicielstwa,
  b) Zarząd Przedstawicielstwa.
Art. 51
 1. Najwyższą władzą Przedstawicielstwa jest Zebranie Członków Przedstawicielstwa, rozstrzygające o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia na obszarze działania Przedstawicielstwa, i związanych z realizacją tych celów Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz decyzjami organów Stowarzyszenia. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Członków Przedstawicielstwa należą następujące sprawy:
  a) podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki programowej i finansowej działalności Przedstawicielstwa,
  b) wybór Zarządu Przedstawicielstwa, 
  c) rozpatrywanie sprawozdań Przedstawicielstwa i podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Przedstawicielstwa, 
  d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
 2. Zebranie Członków Przedstawicielstwa zwoływane jest, co najmniej raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Przedstawicielstwa zawiadamia wszystkich członków Przedstawicielstwa oraz Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej za dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uchwały Zebrania Członków Przedstawicielstwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Przedstawicielstwa.
 4. Zebranie Członków Przedstawicielstwa oraz podejmowane uchwały są protokołowane. Protokół wraz z podjętymi uchwałami podpisują przewodniczący Zebrania oraz protokolant. Uchwały podjęte przez Zebranie Członków Przedstawicielstwa są przekazywane do Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 52
 1. Do reprezentowania Przedstawicielstwa, reprezentowania go na terenie jego działania oraz kierowania jego bieżącą pracą uprawniony jest Zarząd Przedstawicielstwa. Zarząd Przedstawicielstwa sprawuje nadzór nad jego działalnością na terenie jego działania oraz przygotowuje dla władz Stowarzyszenia program działalności Przedstawicielstwa, sprawozdanie z działalności Przedstawicielstwa oraz sprawozdanie finansowe, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zebranie Członków Przedstawicielstwa.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Przedstawicielstwa uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Przedstawicielstwa lub łącznie dwóch członków Zarządu Przedstawicielstwa.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie ograniczają uprawnień Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Przedstawicielstwa w terminie 14 dni od daty powołania Przedstawicielstwa obowiązany jest zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę Przedstawicielstwa, podając skład Zarządu i adres siedziby oraz doręczyć Statut Stowarzyszenia. Obowiązek ten powstaje przy każdej zmianie składu Zarządu, adresu siedziby i Statutu Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Przedstawicielstwa wybierany jest na kadencję dwuletnią. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Przedstawicielstwa w czasie trwania kadencji, Zarząd Przedstawicielstwa może podjąć uchwałę o uzupełnienie swego składu w drodze kooptacji. Liczba powołanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Przedstawicielstwa. Kadencja wybranych w tym trybie członków Zarządu Przedstawicielstwa upływa z kadencją pozostałych członków.
 6. Członkowie Zarządu Przedstawicielstwa pełnią swoje funkcje honorowo.
 7. Zarząd Przedstawicielstwa składa się z 3 do 5 osób wybranych przez co najmniej 2/3 członków Przedstawicielstwa. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa.
 8. Uchwały Zarządu Przedstawicielstwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego członków. Uchwały są protokołowane i przekazywane do wiadomości Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd Przedstawicielstwa odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak cztery razy w roku.
Art. 53
 1. Nadzór nad działalnością Przedstawicielstwa sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W przypadku braku zgodności decyzji podjętej przez organ Przedstawicielstwa z celami Stowarzyszenia oraz uchwałami i decyzjami organów Stowarzyszenia, decyzja taka może być w każdej chwili unieważniona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Od decyzji Zarządu o unieważnieniu decyzji organu Przedstawicielstwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. W sprawach nie objętych niniejszym rozdziałem stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu.