Majątek Stowarzyszenia i postanowienia końcowe

Art. 55

 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 56
 1. Źródłami powstania majątku są:
  a) składki członkowskie,
  b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  c) dotacje i subwencje,
  d) darowizny, spadki i zapisy,
  e) dochody z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej
  f) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
Art. 57
 1. Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 Statutu.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
 3. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na człon
Art. 58

Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Art. 59

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Art. 60

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych. Przeznaczenie majątku i sposób jego likwidacji Stowarzyszenie określa uchwałą Walnego Zebrania o jego rozwiązaniu.

Art. 61

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Niniejszy Statut w obecnym brzmieniu uchwalony został w dniu 22.06.2015 roku przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą nr 9.

 

Zarząd IAA Polska. Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy

W imieniu Zarządu podpisał:

 Jacek Olechowski

Prezes Zarządu