Informacja o aktualnym statusie prac nad projektem nowego badania mediów elektronicznych

Data publikacji: 9 listopada, 2018

6 listopada 2018 roku z inicjatywy IAA Polska oraz SAR odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace zmierzające do uruchomienia nowego, jednoźródłowego badania mediów elektronicznych w Polsce. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele marketerów, mediów, agencji reklamowych, domów mediowych, agencji badawczych oraz KRRiT. Po wysłuchaniu informacji Regulatora reprezentanci rynku dyskutowali nad sposobami wyłonienia grupy roboczej, która współdziałałaby z KRRiT przy podejmowaniu decyzji dotyczących kształtu przyszłego badania, a następnie zapoznali się z propozycją listu intencyjnego w tej sprawie.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele KRRiT poinformowali o  statusie prac prowadzonych przez Regulatora: do tej pory odbyły się dwa dialogi techniczne dotyczące aktualnie dostępnych technologii pomiaru konsumpcji mediów oraz założeń do realizacji i kontroli badania założycielskiego. W obu dialogach, w charakterze obserwatorów, uczestniczyli przedstawiciele IAA Polska oraz SAR. Następnie, już bez konsultacji z przedstawicielami Rynku, KRRiT podpisała umowę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie na opracowanie metod badania pilotażowego oraz analizę jego wyników, a także z Instytutem Statystyki i Demografii SGH na realizację samego badania. Kolejnym krokiem ma być podpisanie umowy na przeprowadzenie testów laboratoryjnych urządzeń do pomiaru mediów. Wyniki wszystkich w/w badań mają być znane na początku przyszłego roku. Tę część spotkania zakończyła seria pytań do Regulatora.  Doceniając zakres działań podejmowanych przez KRRiT, uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na brak podsumowania wyników konsultacji społecznych, brak oficjalnej odpowiedzi na postulaty zgłaszane w ich trakcie, bardzo ogólną informację na temat metodologii badania internetu, niejawność założeń przyjętych do realizacji badania pilotażowego.

W drugiej części spotkania Jerzy Minorczyk oraz Paweł Tyszkiewicz poinformowali o zaawansowaniu inicjatyw realizowanych wspólnie przez IAA Polska oraz SAR, których celem jest efektywne współdziałanie z KRRiT w procesie przygotowań do realizacji nowego badania. Prace te przebiegają na trzech płaszczyznach.

  • Najpilniejsze i jak się wydaje najtrudniejsze zadanie to wyłonienie reprezentacji Rynku, która będzie w stanie jednym głosem wypowiadać się w imieniu wszystkich interesariuszy potencjalnie korzystających z wyników nowego badania. Przed spotkaniem i w jego trakcie przeprowadzono wstępny sondaż odnośnie możliwych metod wyłonienia takiej reprezentacji przy założeniu, że powinna ona równoważyć interesy wszystkich zainteresowanych. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane osobno w poszczególnych grupach interesariuszy, tzn.  w grupie skupiającej marketerów, domy mediowe oraz poszczególne media. Ten proces powinien zakończyć się jak najszybciej, nie później niż do końca bieżącego roku, czyli do momentu, w którym KRRiT przedstawi wyniki zleconych badań.
  • Równolegle SAR oraz IAA Polska zleciły kancelarii prawnej opracowanie draftu statutu Joint Investment Committee dedykowanego badaniom mediowym. Statut powstanie na bazie podobnych dokumentów obowiązujących na referencyjnych rynkach w Europie. Projekt statutu zostanie przedłożony do konsultacji wszystkim zainteresowanym, w pierwszej kolejności członkom IAA Polska oraz SAR.
  • Kolejnym tematem, nad którym aktualnie pracuje kancelaria prawna to zagwarantowanie JIC’owi niezbywalnego prawa do decydowania o ostatecznym kształcie badań, wyborze instytutu (instytutów) badawczych i skutecznym nadzorze nad realizacją badania. Te kompetencje JIC powinny znaleźć odzwierciedlenie w statucie spółki, która w założeniu ma być zlecającym realizację badania (Telemetria Polska).

Wcześniej, podczas wrześniowych konsultacji, KRRiT, IAA Polska oraz SAR zgodnie wyraziły wolę, żeby o tym, jak ostatecznie będzie wyglądało badanie, które ma być podstawową walutą rozliczeniową dla reklamodawców, domów mediowych i mediów – decydował Rynek, czyli JIC, którego udziałowcem będzie również KRRiT, a nie jednostronnie Regulator lub spółka przez niego powołana. Brak tego stwierdzenia w propozycji listu intencyjnego przedłożonej przez Telemetrię Polską  sprawił, że podpisanie dokumentu odłożono do czasu wyjaśnienia tej kluczowej kwestii.

W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że wola porozumienia u wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej w Polsce oraz w KRRiT pozwala na optymistyczną ocenę szans realizacji tego projektu. Wszyscy, ale przede wszystkim moderatorzy tego projektu, czyli KRRiT, IAA Polska oraz SAR muszą jednak zadbać o pełną transparentność podejmowanych działań, poszanowanie interesów każdego partnera i bardzo wysoki poziom merytoryczny tego, co finalnie zostanie zaprezentowane rynkowi. Stąd konieczność jak najszybszego powołania grupy roboczej, która swoją wiedzą i doświadczeniem wesprze zespół roboczy przy KRRiT.

FACEBOOK