Cel i formy działania

Art. 8

Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, w tym w szczególności działalność na rzecz wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej w Polsce poprzez:

 1. wytyczanie kierunku, w jakim rozwija się branża komunikacji marketingowej,
 2. kształtowanie wizerunku reklamy odpowiedzialnej społecznie i etycznej,
 3. podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie,
 4. tworzenie optymalnych warunków do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu komunikacji marketingowej w Polsce,
 5. dbałość o to, by głos branży komunikacji marketingowej był obecny i szanowany w debacie publicznej,
 6. rozszerzanie swobody komunikowania się producentów i konsumentów,
 7. wpływanie na kształt i jakość regulacji dotyczących branży komunikacji marketingowej.
Art. 9

Realizacja celów, określonych w art. 8, odbywa się poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz branży komunikacji marketingowej podejmowanych przez organizacje o zasięgu europejskim i światowym,
 2. propagowanie w Polsce idei i trendów globalnych dotyczących komunikacji marketingowej,
 3. podejmowanie inicjatyw służących wymianie doświadczeń, uzgadnianiu stanowisk i przepływowi informacji pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji marketingowej w Polsce i na świecie,
 4. inspirowanie i wspieranie podejmowania studiów, analiz, publikowanie raportów dotyczących aktualnej kondycji, tendencji oraz perspektyw rozwojowych branży komunikacji marketingowej,
 5. przynależność do organizacji oraz uczestnictwo w inicjatywach, których celem jest wyznaczanie i podnoszenie standardów etycznych w działalności, która ma związek z komunikacją marketingową,
 6. występowanie z inicjatywami, w których promowane i wyróżniane są działania przedsiębiorców z branży komunikacji marketingowej nacechowane społeczną odpowiedzialnością,
 7. inicjowanie i współuczestnictwo w kampaniach reklamowych o charakterze społecznym,
 8. wspieranie inicjatyw dotyczących kształcenia kadr na potrzeby komunikacji marketingowej oraz podnoszenia kwalifikacji przez osoby podejmujące pracę w branży
 9. tworzenie optymalnych warunków do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu komunikacji marketingowej w Polsce,
 10. aktywne uczestnictwo w wypracowywaniu konsensusu pomiędzy stronami sporu w sytuacjach konfliktowych pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 11. efektywne reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pożytku publicznego, społecznych, gospodarczych,
 12. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla uczestników procesu komunikacji marketingowej, w szczególności dotyczących otoczenia prawnego i warunków działania w ramach uczciwej konkurencji,
 13. podejmowanie działań służących zbudowaniu, a następnie utrwaleniu eksperckiego wizerunku Stowarzyszenia w instytucjach wpływających na kształt legislacji w Polsce a także w mediach, podejmowanie innych form działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 10
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zobowiąże się do działania na rzecz Stowarzyszenia i do przestrzegania Statutu oraz zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na realizację celów statutowych.
 2. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu powinna być zaangażowana w proces komunikacji marketingowej w jednej z trzech niżej wymienionych grup podmiotów (kurii):
  a) Reklamodawcy,
  b) Media,
  c) Professional Services – firmy świadczące usługi związane z procesem komunikacji marketingowej, np. agencje reklamowe i badawcze, domy mediowe, firmy technologiczne, audytorzy, kancelarie prawne.
 3. Przyjęcie w poczet członków odbywa się z zachowaniem następującej procedury:

a) Osoba lub jednostka organizacyjna ubiegająca się o członkostwo składa deklarację zawierającą zobowiązania, o których mowa w art. 10 ust. 1 oraz oświadczenie o przynależności do jednej z grup podmiotów wymienionych w art. 10 ust. 2. zgodne z głównym przedmiotem działalności składającego oświadczenie. Deklaracja powinna być poparta przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

b) Po analizie dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 3 lit. a), Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu bądź nieprzyjęciu w poczet członków zwykłą większością głosów.

 

 1. Osoba lub jednostka organizacyjna ubiegająca się o członkostwo składa deklarację zawierającą zobowiązania, o których mowa w art. 10 ust. 1 oraz oświadczenie o przynależności do jednej z grup podmiotów wymienionych w art. 10 ust.  zgodne z głównym przedmiotem działalności składającego oświadczenie. Deklaracja powinna być poparta przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 2. Po analizie dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 3 a), Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu bądź nieprzyjęciu w poczet członków zwykłą większością głosów.
Art. 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
Art. 12
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiąże się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu oraz zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na realizację celów Stowarzyszenia.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, lecz nie mogą być wybierani do jego władz.
 3. Cudzoziemcy mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia niezależnie od miejsca zamieszkania.
Art. 13
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiąże się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu oraz zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na realizację celów Stowarzyszenia.
 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela lub przedstawicieli (maksymalnie dwóch).
 3. Z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających, jego reprezentanci otrzymują status członków zwyczajnych.
Art. 14
 1. Członkiem Honorowym może być osoba, która wniosła wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
 2. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, w drodze uchwały.
Art. 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. do podejmowania działań służących kształtowaniu właściwego wizerunku środowisk świadczących usługi reklamowe, korzystających z reklamy i zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

Ponadto członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są regularnie opłacać składki, chyba że w szczególnych przypadkach uchwałą Zarządu z opłacania takich składek będą zwolnieni.

Art. 16

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz prawo wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 4. prawo korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 5. prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń, pomocy i wszelkich innych możliwości, jakie Stowarzyszenia oferuje swoim członkom.
Art. 17

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia mają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 18
 1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne z niniejszym Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani nadto są do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
Art. 19
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
  a) śmierci członka – z datą śmierci,
  b) zakończenia działalności firmy będącej członkiem wspierającym – z datą zakończenia działalności,
  c) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia – ze skutkiem na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym została złożona,
  d) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano skreślenia, o ile skreślony członek nie odwołał się od decyzji Zarządu.
 2. Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu w następujących wypadkach:

a) uporczywego, nieusprawiedliwionego uchylania się od wypełniania zobowiązań, o których mowa w art. 18 ust. 1,
b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
c) utraty warunków, które musi spełniać członek Stowarzyszenia, wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2,
d) utraty prawa wykonywania działalności związanej z komunikacją marketingową,
e) utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu.

 

Art. 20

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia wygasa na skutek:

 1. zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej Zarządowi,
 2. pozbawienia członkostwa honorowego w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
Art. 21
 1. Od uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje w terminie 30 dni od doręczenia uchwały lub orzeczenia prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie powinno być doręczone na piśmie do siedziby Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w sprawie odwołania od skreślenia z listy członków nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia odwołania.