Działalność gospodarcza

Art. 45
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym zastrzeżeniem, że działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalność statutowej i prowadzona w rozmiarach adekwatnych do realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie (według klasyfikacji PKD 2007):
  a) 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  b) 32 – pozostała produkcja wyrobów,
  c) 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  d) 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  e) 60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
  f) 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  g) 63 – działalność usługowa w zakresie informacji,
  h) 70 – działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
  i) 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  j) 77 – wynajem i dzierżawa,
  k) 78 – działalność związana z zatrudnieniem,
  l) 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej,
  m) 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
  n) 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
  o) 94 – działalność organizacji członkowskich.