Działalność gospodarcza

Art. 45

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym zastrzeżeniem, że działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalność statutowej i prowadzona w rozmiarach adekwatnych do realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie (według klasyfikacji PKD

2007):

a) 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

b) 32 – pozostała produkcja wyrobów,

c) 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

d) 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

e) 60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

f) 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

g) 63 – działalność usługowa w zakresie informacji,

h) 70 – działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

i) 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

j) 77 – wynajem i dzierżawa,

k) 78 – działalność związana z zatrudnieniem,

l) 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej,

m) 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

n) 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

o) 94 – działalność organizacji członkowskich.