Majątek Stowarzyszenia i postanowienia końcowe

Art. 46

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 47
 1. Źródłami powstania majątku są:
  a) składki członkowskie,
  b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  c) dotacje i subwencje,
  d) darowizny, spadki i zapisy,
  e) dochody z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej
  f) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
Art. 48

Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Art. 49

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
Art. 50

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych. Przeznaczenie majątku i sposób jego likwidacji Stowarzyszenie określa uchwałą Walnego Zebrania o jego rozwiązaniu.

Art. 51

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Niniejszy Statut w obecnym brzmieniu uchwalony został w dniu 11.06.2019 roku przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą nr 9.

 

Zarząd IAA Polska. Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy

W imieniu Zarządu podpisał:

 Jacek Olechowski

Prezes Zarządu