Majątek Stowarzyszenia i postanowienia końcowe

Art. 46

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

Art. 47

1. Źródłami powstania majątku są:

a) składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu

Stowarzyszenia,

c) dotacje i subwencje,

d) darowizny, spadki i zapisy,

e) dochody z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej

f) dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Art. 48

Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Art. 49

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Art. 50

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych. Przeznaczenie majątku i sposób jego likwidacji Stowarzyszenie określa uchwałą Walnego Zebrania o jego rozwiązaniu.

Art. 51

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Niniejszy Statut w obecnym brzmieniu uchwalony został w dniu 22.09.2021 roku przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą nr 12.

 

Zarząd IAA Polska. Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy

W imieniu Zarządu podpisała:

Agnieszka Sora

Prezeska Zarządu