Rada Nadzorcza

Art. 38
 1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:
  a) Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić dowolną ilość kandydatur, jednak nie większą niż liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą reprezentować daną grupę podmiotów (kurię) w związku z uchwałą podjętą przez walne zebranie zgodnie z art. 37 ust. 2 Statutu.
  b)Każda zgłoszona kandydatura powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona oraz powinna zawierać wskazanie, którą z grup podmiotów (kurii) kandydat będzie reprezentował w Radzie Nadzorczej.
  c) Warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie zgody na kandydowanie przez kandydata. d) Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, komisja skrutacyjna sporządza 3 listy kandydatów, osobno dla trzech grup podmiotów (kurii). Na listach znajdują się wszystkie zgłoszone kandydatury.
  e) Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos na kandydatów z każdej listy. Głosy można oddać co najwyżej na tylu kandydatów z poszczególnych list, ilu może być wybranych zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą o liczebności Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy liczba kandydatów na danej liście jest większa niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej ustalona dla danej grupy podmiotów (kurii) przez Walne Zebranie zgodnie z art. 37 ust. Statutu, członkami Rady Nadzorczej zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
 2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
Art. 39

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. prowadzenie co najmniej raz do roku kompleksowej kontroli działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do zarządu z wnioskami w sprawie działalności stowarzyszenia,
 3. składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami o absolutorium dla ustępującego zarządu.