Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Artykuł 37
 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 członków wybranych przez walne zebranie spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o liczebności Rady Nadzorczej w następnej kadencji podejmuje Walne Zebranie na wniosek ustępującej Rady Nadzorczej lub Zarządu. Najpóźniej na 45 dni przed upływem kadencji ustępująca Rada Nadzorcza przekazuje zarządowi treść uchwały o proponowanej liczebności Rady Nadzorczej w następnej kadencji, którą przedłoży Walnemu Zebraniu. Jeżeli w ww. terminie Rada Nadzorcza nie przedłoży Zarządowi takiej uchwały, wówczas propozycję liczebności Rady Nadzorczej w następnej kadencji przedłoży Walnemu Zebraniu Zarząd w formie podjętej przez siebie uchwały.
 3. Członków Rady Nadzorczej, zapewniając równą reprezentację każdej z grup podmiotów (kurii) w składzie Rady Nadzorczej, powołuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku możliwości wyłonienia Członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą równej reprezentacji kurii określonej w zdaniu poprzednim, dopuszcza się funkcjonowanie Rady Nadzorczej w liczbie mniejszej niż określona w uchwale podjętej przez walne zebranie zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą również pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.
Artykuł 38
 1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:
  • Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić dowolną ilość kandydatur, jednak nie większą niż liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą reprezentować daną grupę podmiotów (kurię) w związku z uchwałą podjętą przez walne zebranie zgodnie z art. 37 ust. 2 Statutu.
  • Każda zgłoszona kandydatura powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona oraz powinna zawierać wskazanie, którą z grup podmiotów (kurii) kandydat będzie reprezentował w Radzie Nadzorczej.
  • Warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie zgody na kandydowanie przez kandydata.
  • Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, komisja skrutacyjna sporządza 3 listy kandydatów, osobno dla trzech grup podmiotów (kurii). Na listach znajdują się wszystkie zgłoszone kandydatury.
  • Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos na kandydatów z każdej listy. Głosy można oddać co najwyżej na tylu kandydatów z poszczególnych list, ilu może być wybranych zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą o liczebności Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy liczba kandydatów na danej liście jest większa niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej ustalona dla danej grupy podmiotów (kurii) przez Walne Zebranie zgodnie z art. 37 ust. 2. Statutu, członkami Rady Nadzorczej
   zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
 2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
Artykuł 39

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. prowadzenie co najmniej raz do roku kompleksowej kontroli działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do zarządu z wnioskami w sprawie działalności stowarzyszenia,
 3. składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami o absolutorium dla ustępującego zarządu.