Władze Stowarzyszenia

Art. 22

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2. Zarząd,

3. Rada Nadzorcza,

4. Sąd Dyscyplinarny.

Art. 23

1. Zarząd, Rada Nadzorcza i Sąd Dyscyplinarny są wybierani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na kadencję dwuletnią.

2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Rady Nadzorczej lub Sądu Dyscyplinarnego – w czasie trwania ich kadencji – uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Rady Nadzorczej lub Sądu Dyscyplinarnego o połowę lub więcej, uzupełnienie ich składu nastąpi w drodze wyborów uzupełniających wg zasad określonych w Statucie. Kadencja wybranych w ww. trybach członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków władz Stowarzyszenia.

3. W trakcie trwania kadencji Zarząd w drodze kooptacji może powołać do swojego składu dodatkowo jedną osobę, o ile wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenia. Kadencja osoby powołanej w tym trybie upływa wraz z kadencją pozostałych członków zarządu.

Art. 24

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje we władzach Stowarzyszenia honorowo.

Art. 25

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem lub przeciw przyjęciu uchwały, decyduje głos oddany przez przewodniczącego obrad.