Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Artykuł 22

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Rada Nadzorcza,
  4. Sąd Dyscyplinarny.
Artykuł 23
  1. Zarząd, Rada Nadzorcza i Sąd Dyscyplinarny są wybierani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na kadencję dwuletnią.
  2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Rady Nadzorczej lub Sądu Dyscyplinarnego – w czasie trwania ich kadencji – uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Rady Nadzorczej lub Sądu Dyscyplinarnego o połowę lub więcej, uzupełnienie ich składu nastąpi w drodze wyborów uzupełniających wg zasad określonych w Statucie. Kadencja wybranych w ww. trybach członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków władz Stowarzyszenia.
  3. W trakcie trwania kadencji Zarząd w drodze kooptacji może powołać do swojego składu dodatkowo jedną osobę, o ile wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenia. Kadencja osoby powołanej w tym trybie upływa wraz z kadencją pozostałych członków zarządu.
Artykuł 24

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje we władzach Stowarzyszenia honorowo.

Artykuł 25

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem lub przeciw przyjęciu uchwały, decyduje głos oddany przez przewodniczącego obrad.