Zarząd

Art. 31

1. W skład Zarządu wchodzi 6 do 12 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 23 ust. 3 Statutu.

2. Na wniosek ustępującego Zarządu Walne Zebranie podejmuje uchwałę o liczebności Zarządu w następnej kadencji.

3. Członków Zarządu, zapewniając równą reprezentację każdej z grup podmiotów (kurii) w składzie Zarządu, powołuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku możliwości wyłonienia członków Zarządu zgodnie z zasadą równej reprezentacji kurii określonej w zdaniu poprzednim, dopuszcza się funkcjonowanie Zarządu w liczbie mniejszej niż określona w uchwale podjętej przez walne zebranie zgodnie z ust. 2.

4. Członkami Zarządu mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, na których nie ciąży prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkiem Zarządu można pozostawać nie dłużej niż przez 3 następujące po sobie kadencje.

6. Warunek określony w ust. 5 powyżej nie dotyczy osoby ubiegającej się o stanowisko Prezesa Zarządu. Na stanowisko Prezesa Zarządu może być wybrana osoba, która pozostawała członkiem Zarządu przez 3 następujące po sobie kadencje.

7. Prezesem zarządu można pozostawać nie dłużej niż przez 3 następujące po sobie kadencje. Osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu przez 3 następujące kadencje może ponownie ubiegać się o funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.

Art. 32

1. Wyboru prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie z zachowaniem następującej procedury:

a) Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić jednego kandydata na prezesa Zarządu,

b) Każda zgłoszona kandydatura powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona oraz powinna zawierać wskazanie, którą grupę podmiotów (kurię) kandydat będzie reprezentował w Zarządzie,

c) Warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie zgody na kandydowanie przez kandydata,

d) Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, komisja skrutacyjna sporządza jedną listę kandydatów. Na liście znajdują wszystkie zgłoszone kandydatury,

e) Wybór Prezesa Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje jeden głos na jednego kandydata z listy. Prezesem Zarządu zostaje osoba, która uzyska 50 procent ważnych głosów plus jeden, Jeżeli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska 50 procent ważnych głosów plus jeden, przewodniczący walnego zebrania Zarządza drugą turę głosowania, w której udział biorą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze głosowania uzyskali największą liczbę głosów. Wybór Prezesa Zarządu w drugiej turze odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego

Zebrania oddaje jeden głos na jednego z dwóch kandydatów z listy. Prezesem Zarządu zostaje osoba, która w drugiej turze uzyska 50 procent ważnych głosów plus jeden,

2. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:

a) Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić dowolną ilość kandydatur, jednak nie większą niż liczba członków Zarządu, którzy mogą reprezentować daną grupę podmiotów (kurię) w związku z uchwałą podjętą przez walne zebranie zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu, z uwzględnieniem faktu, że jedno miejsce w Zarządzie przysługujące jednej z grup podmiotów (kurii) zostało już obsadzone przez Prezesa Zarządu,

b) Każda zgłoszona kandydatura powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona oraz powinna zawierać wskazanie, którą z grup podmiotów (kurii) kandydat będzie reprezentował w Zarządzie,

c) Warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie zgody na kandydowanie przez kandydata,

d) Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, komisja skrutacyjna sporządza 3 listy kandydatów, osobno dla trzech grup podmiotów (kurii). Na listach znajdują wszystkie zgłoszone kandydatury,

e) Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos na kandydatów z każdej listy. Głosy można oddać co najwyżej na tylu kandydatów z poszczególnych list, ilu może być wybranych zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą o liczebności Zarządu określoną w art. 31 ust. 2 Statutu i z uwzględnieniem faktu, że jedno miejsce w Zarządzie przysługujące jednej z grup podmiotów (kurii) zostało już obsadzone przez prezesa Zarządu, W sytuacji, gdy liczba kandydatów na danej liście jest większa niż liczba miejsc w Zarządzie ustalona dla danej grupy podmiotów (kurii) przez Walne Zebranie zgodnie z art. 31 ust. 2. Statutu, członkami Zarządu zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

Art. 33

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały podejmowane są podczas posiedzeń Zarządu w obecności co najmniej połowy jego członków, a także między posiedzeniami Zarządu w drodze głosowania za pomocą poczty elektronicznej. Dla ważności głosowania za pomocą poczty elektronicznej musi w nim wziąć udział co najmniej połowa członków Zarządu. Protokół z głosowania za pomocą poczty elektronicznej przedstawia się Zarządowi na najbliższym posiedzeniu.

2. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane przez Zarząd uchwały są protokołowane.

Art. 34

Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku

Art. 35

Oświadczenia woli, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie lub dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.

Art. 36

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

3. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,

4. uchwalanie preliminarzy budżetowych,

5. ustalanie wysokości zasad i poboru składek członkowskich,

6. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania,

7. podejmowanie uchwał o zawieszeniu członków Stowarzyszenia na ich wniosek,

8. występowanie do walnego zebrania z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego,

9. przyjmowanie i skreślanie członków stowarzyszenia.