Oficjalne stanowisko IAA Polska oraz SAR w sprawie projektu ustawy wprowadzającej podatek od reklamy

Data publikacji: 17 lutego, 2021

W ramach prekonsultacji projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, IAA Polska oraz SAR, wspólnie sprzeciwiają się wprowadzeniu nowego podatku oraz apelują o zaniechanie dalszych prac legislacyjnych związanych ze składką z tytułu reklamy konwencjonalnej oraz składką z tytułu reklamy internetowej.

16 lutego br. organizacje przekazały do Ministerstwa Finansów szeroką argumentację swojego stanowiska.

Najważniejsze kwestie poruszone przez IAA Polska oraz SAR, to:

  1. Wprowadza się nowe daniny, obciążające przedsiębiorców, w okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez epidemię COVID-19, pod pretekstem działań niwelujących negatywne zdrowotne, społeczne i gospodarcze skutki pandemii,
  2. Nakłada się na przedsiębiorców trwałe i bezterminowe obciążenia finansowe, w celu zarządzenia skutkami sytuacji nadzwyczajnej i przejściowej,
  3. Arbitralnie definiuje grupę adresatów nowych danin, których działalność nie pozostaje w żadnym racjonalnym związku z przeznaczeniem większości środków pochodzących z tych danin (Narodowy Fundusz Zdrowia),
  4. Wprowadza się rozwiązania opodatkowywania platform cyfrowych w czasie, w którym trwają zaawansowane prace nad regulacją na poziomie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Unii Europejskiej,
  5. Proponowana ustawa zawiera rozwiązania, których zgodność z prawem Unii Europejskiej, w tym z unijną zasadą swobody świadczenia usług oraz zasadami udzielania pomocy publicznej, rodzi poważne wątpliwości,
  6. Zawiera rozwiązania niezgodne z przepisami Konstytucji RP i konstytucyjnymi standardami stanowienia prawa daninowego, których fundamentalny dla konstrukcji projektowanej regulacji charakter przesądza o niekonstytucyjności całego Projektu ustawy,
  7. Wprowadzenie ustawy w życie doprowadzi do jednoznacznie negatywnych skutków gospodarczych, niekorzystnie, wpływając, tak na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, jak na rynek pracy oraz sytuację gospodarstw domowych i konsumentów,
  8. Ustawa doprowadzi do skutków odwrotnych do zamierzonych, co podważa racjonalność sformułowanych w nim propozycji legislacyjnych i zmusza do ponownej ewaluacji dostępnych scenariuszy (regulacyjnych i pozaregulacyjnych), umożliwiających realizację celów, które stawia przed sobą Ministerstwo Finansów,
  9. Narusza wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy o popieraniu i ochronie inwestycji (dalej: „BIT”), co jest podstawą do wszczęcia postępowania arbitrażowego przeciwko Polsce przez inwestorów zagranicznych i domagania się odszkodowania za doznane przez nich naruszenia.
  10. Rodzi wątpliwości co do zgodności z Dyrektywą VAT.

Oficjalne stanowisko IAA Polska oraz SAR przedłożone do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji znaleźć można tutaj.