Ustalono wstępne zasady procedowania w trakcie obrad „Reklamowego okrągłego stołu”.

Data publikacji: 30 listopada, 2015

Uczestnicy ROS

Osoby, które zaprosiliśmy do udziału w obradach to decydenci w swoich firmach, ale w naszym projekcie będą występowały jako eksperci wypowiadający się we własnym imieniu.

W spotkaniach zespołu roboczego wezmą udział przedstawiciele czterech grup interesariuszy:

– sześciu przedstawicieli markerów z grupy TOP25 reklamodawców
– trzech przedstawicieli audytorów mediowych
– trzyosobowa reprezentacja klubu mediowego działającego przy SAR
– cztery osoby reprezentujące media: dwóch przedstawicieli telewizji (nadawca prywatny i nadawca publiczny) i dwóch przedstawicieli koncernów multimedialnych posiadających w swoim portfolio inne media, min. silne media internetowe

Są to osoby decyzyjne w swoich firmach, reprezentujące najważniejszych graczy lub największe branże korzystające z reklamy. Możliwe będzie również zapraszanie ekspertów.

Uczestnikom obrad zaproponujemy następujący tryb procedowania:

– na wstępie przedstawimy listę oraz opis wyzwań (problemów do rozwiązania) stojących przed polskim rynkiem reklamy, tzw. hamulców wzrostu
– następnie, w gronie osób reprezentujących poszczególne kurie zweryfikujemy (uzupełnimy lub skrócimy) tę listę
– potem w trakcie dyskusji w grupach roboczych spróbujemy wypracować sposoby rozwiązania w/w problemów
– na koniec w gronie wszystkich uczestników chcielibyśmy uzyskać konsensus w w/w sprawach poprzez akceptację dokumentu zatytułowanego „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2016 – 2020” (tytuł roboczy)
– kolejny etap to zainicjowanie dyskusji środowiskowej na temat tego dokumentu oraz …
– aktywne promowanie rozwiązań, co do których udało się uzyskać zgodę w „Rekomendacjach …”

Powyższy opis procesu oczywiście może ulec zmianie, o ile taka będzie wola uczestników.
Spotkania będą protokołowane i monitorowane przez kancelarię prawną pod kątem zgodności obrad z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie konkurencji, a osoby biorące udział w obradach poprosimy o podpisanie zobowiązania do zachowania poufności (NDA), czyli nie przekazywania innym osobom informacji oraz sądów wygłoszonych i zasłyszanych w trakcie obrad. Upublicznianie wniosków zawartych w „Rekomendacjach …” będzie możliwe z zachowaniem reguły Chatham House, czyli bez możliwości skojarzenia konkretnej opinii z konkretną osobą.