Sąd Dyscyplinarny

Art. 40

1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 do 6 członków wybranych przez walne zebranie spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia na dwuletnią kadencję, spoza członków Zarządu i Rady

Nadzorczej.

2. Uchwałę o liczebności Sądu Dyscyplinarnego w następnej kadencji podejmuje Walne Zebranie na wniosek ustępującego Sądu Dyscyplinarnego lub Zarządu. Najpóźniej na 45 dni przed upływem kadencji, ustępujący Sąd Dyscyplinarny przekazuje zarządowi treść uchwały o proponowanej liczebności Sądu Dyscyplinarnego w następnej kadencji, którą przedłoży Walnemu Zebraniu. Jeżeli w ww. terminie Sąd Dyscyplinarny nie przedłoży Zarządowi takiej uchwały, wówczas propozycję liczebności Sądu Dyscyplinarnego w następnej kadencji przedłoży Walnemu Zebraniu zarząd w formie podjętej przez siebie uchwały.

3. Członków Sądu Dyscyplinarnego, zapewniając równą reprezentację każdej z grup podmiotów (kurii) w składzie Sądu Dyscyplinarnego, powołuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku możliwości wyłonienia Członków Sądu Dyscyplinarnego zgodnie z zasadą równej reprezentacji kurii określonej w zdaniu poprzednim, dopuszcza się funkcjonowanie Sądu Dyscyplinarnego w liczbie mniejszej niż określona w uchwale podjętej przez walne zebranie zgodnie z ust. 2 powyżej.

4. Członkami Sądu Dyscyplinarnego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego nie mogą pozostawać z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego nie mogą również pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.

Art. 41

1. Wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:

a) Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić dowolną ilość kandydatur, jednak nie większą niż liczba członków Sądu Dyscyplinarnego, którzy mogą reprezentować daną grupę podmiotów (kurię) w związku z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie zgodnie z art. 40 ust. 2

Statutu.

b) Każda zgłoszona kandydatura powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona oraz powinna zawierać wskazanie, którą grupę podmiotów (kurię) kandydat będzie reprezentował w Sądzie

Dyscyplinarnym.

c) Warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie zgody na kandydowanie przez kandydata.

d) Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, komisja skrutacyjna sporządza 3 listy kandydatów, osobno dla trzech grup podmiotów (kurii). Na listach znajdują wszystkie zgłoszone kandydatury.

e) Wybór członków Sądu Dyscyplinarnego odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos na kandydatów z każdej listy. Głosy można oddać co najwyżej na tylu kandydatów z poszczególnych list, ilu może być wybranych zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą o liczebności Sądu Dyscyplinarnego. W sytuacji, gdy liczba kandydatów na danej liście jest większa niż liczba miejsc w Sądzie Dyscyplinarnym ustalona dla danej grupy podmiotów (kurii) przez walne zebranie zgodnie z art. 40 ust. 2 Statutu,

członkami Sądu Dyscyplinarnego zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

2. Sąd Dyscyplinarny wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego

Art. 42

Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i ogólnie przyjętych norm postępowania w branży komunikacji marketingowej,
b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia.

Art. 43

1. Wniosek o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy może złożyć do Sądu Dyscyplinarnego każdy członek Stowarzyszenia oraz Zarząd i Rada Nadzorcza

2. Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członka na czas niezbędny do usunięcia przesłanek, które spowodowały zawieszenie,

c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

d) skierowanie do Walnego Zebrania wniosku o pozbawienie członka honorowego jego tytułu.

3. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie złożone i rozpatrzone w trybie opisanym w art. 26 Statutu.

Art. 44

Sąd Dyscyplinarny składa na każdym zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.