Statut IAA Polska

Statut stowarzyszenia

Artykuł 1

IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem osób prowadzących w różnych formach działalność w dziedzinie komunikacji marketingowej i korzystających z komunikacji marketingowej.

Artykuł 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku “Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 roku, nr 20 poz. 104, z późn. zmianami). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Artykuł 3
  1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
Artykuł 4

Stowarzyszenie może używać nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu “IAA Poland International Advertising Association”.

Artykuł 5

Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji o celach i formach działania zbieżnych z celami Stowarzyszenia. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji krajowej podejmuje Zarząd, natomiast uchwałę o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Artykuł 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Artykuł 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.