Zarząd

Artykuł 31
 1. W skład Zarządu wchodzi 6 do 12 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 23 ust. 3 Statutu.
 2. Na wniosek ustępującego Zarządu Walne Zebranie podejmuje uchwałę o liczebności Zarządu w następnej kadencji.
 3. Członków Zarządu, zapewniając równą reprezentację każdej z grup podmiotów (kurii) w składzie Zarządu, powołuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku możliwości wyłonienia członków Zarządu zgodnie z zasadą równej reprezentacji kurii określonej w zdaniu poprzednim, dopuszcza się funkcjonowanie Zarządu w liczbie mniejszej niż określona w uchwale podjętej przez walne zebranie zgodnie z ust. 2
 4. Członkami Zarządu mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, na których nie ciąży prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkiem Zarządu można pozostawać nie dłużej niż przez 3 następujące po sobie kadencje.
 6. Warunek określony w ust. 5 powyżej nie dotyczy osoby ubiegającej się o stanowisko Prezesa Zarządu. Na stanowisko Prezesa Zarządu może być wybrana osoba, która pozostawała członkiem Zarządu przez 3 następujące po sobie kadencje.
 7. Prezesem zarządu można pozostawać nie dłużej niż przez 3 następujące po sobie kadencje. Osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu przez 3 następujące kadencje może ponownie ubiegać się o funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.
Artykuł 32

1. Wyboru prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie z zachowaniem następującej procedury:

 • Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić jednego kandydata na prezesa Zarządu,
 • Każda zgłoszona kandydatura powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona oraz powinna zawierać wskazanie, którą grupę podmiotów (kurię) kandydat będzie reprezentował w Zarządzie,
 • Warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie zgody na kandydowanie przez kandydata,
 • Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, komisja skrutacyjna sporządza jedną listę kandydatów. Na liście znajdują wszystkie zgłoszone kandydatury, e) Wybór Prezesa Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje jeden głos na jednego kandydata z listy. Prezesem Zarządu zostaje osoba, która uzyska 50 procent ważnych głosów plus jeden,
 • Jeżeli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska 50 procent ważnych głosów plus jeden, przewodniczący walnego zebrania Zarządza drugą turę głosowania, w której udział biorą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze głosowania uzyskali największą liczbę głosów. Wybór Prezesa Zarządu w drugiej turze odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje jeden głos na jednego z dwóch kandydatów z listy. Prezesem Zarządu zostaje osoba, która w drugiej turze uzyska 50 procent ważnych głosów plus jeden,

2. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:

 • Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić dowolną ilość kandydatur, jednak nie większą niż liczba członków Zarządu, którzy mogą reprezentować daną grupę podmiotów (kurię) w związku z uchwałą podjętą przez walne zebranie zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu, z uwzględnieniem faktu, że jedno miejsce w Zarządzie przysługujące jednej z grup podmiotów (kurii) zostało już obsadzone przez Prezesa Zarządu,
 • Każda zgłoszona kandydatura powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona oraz powinna zawierać wskazanie, którą z grup podmiotów (kurii) kandydat będzie reprezentował w Zarządzie,
 • Warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie zgody na kandydowanie przez kandydata,
 • Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, komisja skrutacyjna sporządza 3 listy kandydatów, osobno dla trzech grup podmiotów (kurii). Na listach znajdują wszystkie zgłoszone kandydatury,
 • Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że każdy uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos na kandydatów z każdej listy. Głosy można oddać co najwyżej na tylu kandydatów z poszczególnych list, ilu może być wybranych zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą o liczebności Zarządu określoną w art. 31 ust. 2 Statutu i z uwzględnieniem faktu, że jedno miejsce w Zarządzie przysługujące jednej z grup podmiotów (kurii) zostało już obsadzone przez prezesa Zarządu,
 • W sytuacji, gdy liczba kandydatów na danej liście jest większa niż liczba miejsc w Zarządzie ustalona dla danej grupy podmiotów (kurii) przez Walne Zebranie zgodnie z art. 31 ust. 2. Statutu, członkami Zarządu zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
Artykuł 33
 • Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały podejmowane są
  podczas posiedzeń Zarządu w obecności co najmniej połowy jego członków, a także między posiedzeniami Zarządu w drodze głosowania za pomocą poczty elektronicznej. Dla ważności głosowania za pomocą poczty elektronicznej musi w nim wziąć udział co najmniej połowa członków Zarządu. Protokół z głosowania za pomocą poczty elektronicznej przedstawia się Zarządowi na najbliższym posiedzeniu.
 • Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane przez Zarząd uchwały są protokołowane.
Artykuł 34

Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

Artykuł 35

Oświadczenia woli, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie lub dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.

Artykuł 36

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
 4. uchwalanie preliminarzy budżetowych,
 5. ustalanie wysokości zasad i poboru składek członkowskich,
 6. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania,
 7. podejmowanie uchwał o zawieszeniu członków Stowarzyszenia na ich wniosek,
 8. występowanie do walnego zebrania z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków stowarzyszenia.