Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

Artykuł 26
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego celów.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i wspierający uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członkowie wspierający nie będący osobami fizycznymi uczestniczą w Walnym Zebraniu poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Artykuł 27
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, bądź też na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku.
Artykuł 28

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia przynajmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia można dokonać za pomocą: przesyłki pocztowej, kurierskiej, telefaxem albo poczty elektronicznej.

Artykuł 29

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą następujące sprawy:

 1. podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
 5. rozstrzyganie odwołań w przedmiocie odmowy przyjęcia, skreślenia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia,
 6. przyznawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego, podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 7. uchwalanie regulaminów działalności władz powoływanych przez Walne Zebranie,
 8. uchwalanie kodeksu postępowania i systemu samoregulacji obowiązującego członków Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zebrania.
Artykuł 30
 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w drugim terminie, który może być wyznaczony o piętnaście minut później tego samego dnia, uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Sądu Dyscyplinarnego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
 5. Walne Zebranie wybiera swojego przewodniczącego i protokolanta.
 6. Przebieg Walnego Zebrania oraz podejmowane uchwały są protokołowane. Protokół oraz podjęte przez Walne Zebranie uchwały podpisują przewodniczący Walnego Zebrania oraz protokolant. Protokół oraz uchwały Walnego Zebrania udostępnione będą do wglądu członkom Stowarzyszenia w terminie nie później niż 30 dni od daty odbycia Zebrania w siedzibie
  Stowarzyszenia.